Vertrouwens contactpersoon

DTB wil een veilige vereniging zijn en blijven, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. Daarom hebben we als bestuur in 2022 besloten om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging te hebben. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan leuk en veilig blijft.

Sinds 2022 is Joke van Leeuwen de VCP van DTB. Joke heeft hiervoor in 2021 een training ‘vertrouwenscontactpersoon’ gevolgd via de GGD Haaglanden.

Voor welke vragen kun je bij de vertrouwens contactpersoon terecht?

Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt binnen DTB voor alle leden, trainers, ouders, begeleiders en commissieleden. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er mogelijk al problemen zijn.

Mogelijke onderwerpen om te bespreken met de vertrouwenspersoon:

  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een medelid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Mocht hierboven niet het passende onderwerp vermeld staat, schroom dan niet om alsnog contact op te nemen met de VCP als de betrokkene(n)/melder dit graag wilt. De vertrouwenspersoon is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen DTB leden, trainers en coaches plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen DTB en de betrokkene(n).  

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?  

De vertrouwenspersoon garandeert anonimiteit en onderneemt geen stappen zonder jouw toestemming. Van de gesprekken die met de vertrouwenspersoon plaatsvinden wordt dus niemand op de hoogte gesteld, zonder dat daarvoor door de betrokkene/melder expliciet toestemming is gegeven. Ook al kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, dit zal echter nooit zonder overleg met- en toestemming van de betrokkene/melder gebeuren!   

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen in eerste instantie persoonlijk opvangen. Als er verdere opvang noodzakelijk of wenselijk is, kan de betrokkene/melder hulp zoeken buiten DTB bij de daarvoor geëigende instellingen. De vertrouwenspersoon en de betrokkene(n)/melder kunnen daarover in gezamenlijkheid afstemmen.    

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?  

De VCP bemiddelt niet tussen betrokkenen, maar geeft desgewenst wel advies om te komen tot een oplossing. De VCP is er om een luisterend oor te bieden, mee te denken en indien gewenst, adviezen te geven.  

Verantwoordelijkheid

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. De vertrouwenspersoon rapporteert op verzoek aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest en van welke aard deze meldingen waren. Enkel meldingen, met toestemming van de betrokkene(n)/melder, worden aangegeven bij het Bestuur.    

Je kunt de vertrouwenspersoon Joke van Leeuwen bereiken via e-mail: [email protected].

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen DTB.

Het Bestuur    

 

NB.

 • De KNLTB beschikt ook over vertrouwenspersonen.
 • Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook direct terecht bij de KNLTB.